Wyśpiewała finał

W niedzielę, 9 sierp­nia br., na sce­nie plen­erowej przy plaży miejskiej Sławskiego Cen­trum Kul­tu­ry i Wypoczynku, odbył się finał jubileuszowego XX Fes­ti­walu Piosen­ki Dziecięcej i Młodzieżowej Sława 2020. W tym roku z racji panu­jącej na świecie pan­demii COVID — 19 przesłucha­nia elim­i­na­cyjne odbyły się drogą elek­tron­iczną. Finał został przeprowad­zony w reżimie san­i­tarnym na wydzielonym tere­nie dla wykon­aw­ców i opiekunów.

Na sce­nie zaprezen­towało się 29 wykon­aw­ców w 4 kat­e­go­ri­ach wiekowych z Warsza­wy, Wrocław­ia, Płoc­ka, Świd­ni­cy, Lesz­na, Zielonej Góry, Buku, Wschowy, Żagania, Wędrzy­na, Nowej Soli, Kostrzy­na nad Odrą, Sławy oraz Żar.

Jury pod prze­wod­nictwem Mar­iusza Woź­ni­a­ka po długich naradach przyz­nało wyróżnienia i nagrody w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach wiekowych. W drugiej kat­e­gorii wiekowej III nagrodę wyśpiewała MAJA GONTARCZYK ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. Maja w finale zaprezen­towała piosenkę z reper­tu­aru Alicji Majew­skiej „Jaki piękny świat”. Wszyscy uczest­ni­cy otrzy­mali dyplomy uczest­nict­wa, dla najlep­szych nato­mi­ast dodatkowo atrak­cyjne nagrody rzec­zowe.