Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 2 październi­ka, świę­towal­iśmy w naszej szkole kole­jny Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia. Ze wzglę­du na okolicznoś­ci i konieczność zachowa­nia dys­tan­su społecznego tam razem zabawy z tabliczką mnoże­nia odbyły się w klasach.

Uczniowie wal­czyli o zdoby­cie plaki­etek lub cer­ty­fikatów i uzyskanie dodatkowej oce­ny z matem­aty­ki. W orga­ni­za­cji tego dnia nauczy­cielom pomogli asys­ten­ci – najlepiej liczą­cy przed­staw­iciele poszczegól­nych zespołów kla­sowych.

Zdję­cia