Zakup laptopów dla współrealizatorów projektu “Lubuskiej szkoły ćwiczeń”

Gmi­na Żary o sta­tusie miejskim, w ramach real­iza­cji pro­jek­tu p.n.: „Lubus­ka Szkoła ćwiczeń w Żarach szan­są na rozwój nauczy­cieli, stu­den­tów i uczniów”, zakupiła 24 lap­topy dla nauczy­cieli szkół pod­sta­wowych — współre­al­iza­torów pro­jek­tu. Wartość zakupu wynosi 67.866,48 zł