Złote medale w lekkoatletyce!

W Słu­bi­cach odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w lekkoatle­tyce. Rewela­cyjnie zaprezen­towali się na nich nasi uczniowie, którzy zdobyli dwa złote medale. Pier­wszy z nich, w biegu na 2000 m, zdobyła Emil­ia Fabiszews­ka z cza­sem 7,11,24 s. Wśród chłopców najszyb­szym Lubusza­ninem, w biegu na 100 m, był Jakb Sza­koła, który zdobył zło­to z wynikiem 11,79 s.

W pozostałych konkurenc­jach nasi zawod­ni­cy osiągnęli następu­jące wyni­ki: Alekksan­dra Łab­ul w rzu­cie oszczepem — 4 miejsce, Alek­sander Albi­nows­ki — 5 miejsce, Daw­id Koryc­ki w rzu­cie dyskiem był siód­my, a Bar­tosz Dziok w biegu na 100 m – 8 miejsce. Dużym sukce­sem zakończył się też start Jaku­ba Sza­koły w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki sztafet, które odbyły się w Łodzi. Kuba, wraz z kolega­mi z Agro­su Żary, zdobył Wicemistr­zost­wo Pol­s­ki w sztafe­cie 4x200 m z wynikiem 1,38,18 s, co jest również reko­r­dem wojew­ództ­wa lubuskiego. Grat­u­lu­je­my!!!