Bezpieczne wakacje — apel

23 czer­w­ca br. odbył się apel poświę­cony bez­pieczeńst­wu pod­czas wakacji. Pan dziel­ni­cowy i panie kura­tor­ki z sądu przed­staw­ili kil­ka bard­zo ważnych zasad, które poz­wolą bez­piecznie spędz­ić lato nad wodą, w lesie, na łące, w górach oraz w mieś­cie i na drodze.

Uczniom została zademon­strowana m.in. pozy­c­ja pozwala­ją­ca obronić się przed psem, który ataku­je. Dzieci chęt­nie odpowiadały na pyta­nia naszych goś­ci. Każdy otrzy­mał opaskę odblaskową.

Wszys­tkim uczniom życzymy udanych i bez­piecznych wakacji.