Laptopy dla nauczycieli współpracujących w ramach Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń

Dyrek­torzy szkół dzi­ała­ją­cych w sieci współpra­cy naszej szkoły ćwiczeń ode­brali z rąk Pani Bur­mistrz Danu­ty Madej lap­topy. Sprzęt będzie służył nauczy­cielom do pro­jek­towa­nia mate­ri­ałów do zajęć, wymi­any doświad­czeń z inny­mi nauczy­ciela­mi, sze­roko rozu­mi­anej współpra­cy również w okre­sie trwałoś­ci pro­jek­tu.

plakat