Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 — godziny dla poszczególnych roczników

Infor­mu­je­my o godz­i­nach rozpoczy­na­ją­cych rok szkol­ny 2021/2022 w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach.

Klasy I — III godz­i­na 9.00

Klasy IVVI godz­i­na 9.45

Klasy VIIVIII godz­i­na 10.30

Przy­pom­i­namy o uroczystym stro­ju galowym oraz zasadach dys­tan­su społecznego i maseczkach.