Pola Nadziei

W październiku nasza szkoła po raz kole­jny uczest­niczyła w akcji Pola Nadziei. Zbier­al­iśmy pieniądze na rzecz żarskiego hos­picjum. Dzię­ki duże­mu zaan­gażowa­niu społecznoś­ci szkoły, przekaza­l­iśmy potrze­bu­ją­cym 893,5 zł. Otrzy­mal­iśmy w podz­iękowa­niu 450 cebulek żonkili, które zostały posad­zone na tere­nie szkoły. Wios­ną rozk­wit­ną niosąc radość oraz przy­pom­i­na­jąc, że warto poma­gać innym.