Wszystkie Kolory Świata — Projekt UNICEF

W jaki sposób szma­ciana lalecz­ka może ura­tować życie dziec­ka? Ile kolorów ma świat? Jak wiele radoś­ci doświad­cza­my poma­ga­jąc najbardziej potrze­bu­ją­cym?

Zaprasza­my do udzi­ału w jed­nym z najpop­u­larniejszych pro­jek­tów eduka­cyjno-pomo­cowych UNICEF — akcji WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. To już szós­ta pol­s­ka edy­c­ja świa­towego pro­jek­tu, którego począt­ki się­ga­ją 1999 roku. Zaprasza­my do niesamowitej przy­gody.

Pro­jekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Maj­ka Jeżows­ka.

Koor­dy­na­torem pro­jek­tu w naszej szkole jest p. Mał­gorza­ta Malews­ka.

Orga­ni­za­torem pro­jek­tu jest Sto­warzysze­nie Pol­s­ki Komitet Nar­o­dowy Fun­duszu Nar­o­dów Zjed­noc­zonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Celem pro­jek­tu jest:

- ksz­tał­towanie wśród dzieci i młodzieży postawy tol­er­ancji i otwartoś­ci na inne kul­tu­ry,

- pokazanie, że poma­ganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przy­jemne,

- zebranie środ­ków na ratowanie życia dzieci w naj­bied­niejszych kra­jach świa­ta.

- ksz­tał­towanie świado­moś­ci społecznej i akty­wnej postawy wobec prob­lemów współczes­nego świa­ta.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VI EDYCJI PROJEKTU UNICEFWSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

W ramach kam­panii uczniowie przy­go­towu­ją chary­taty­wne szma­ciane lal­ki, będące sym­bol­em pomo­cy udzielanej najbardziej potrze­bu­ją­cym dzieciom na świecie.

Poza fan­tasty­czną zabawą towarzyszącą szy­ciu szma­cianych laleczek uczest­ni­cy pro­jek­tu przy­czy­ni­a­ją się do poprawy losu setek tysię­cy dzieci na świecie.

Etapy pro­jek­tu:

1. Edukac­ja– uczniowie poz­na­ją prob­le­my dzieci na świecie. W opar­ciu o mate­ri­ały dydak­ty­czne UNICEF nauczy­ciele przy­bliżą uczniom sytu­ację ich rówieśników z innych częś­ci świa­ta.

2. Podróż przez kon­ty­nen­ty – dzieci pod­czas zajęć bądź w formie pra­cy domowej, wybiorą kraj, z którego będzie pochodz­iła ich lalecz­ka. Zbiorą jak najwięcej infor­ma­cji o geografii kra­ju, a także o jego mieszkań­cach: zwycza­jach, kul­turze, itp. Infor­ma­c­je te nie tylko wzbo­gacą ich wiedzę, ale posłużą im do przy­go­towa­nia swo­jej lalecz­ki.

3. Przy­go­towanie laleczek przez uczniów – w opar­ciu o szablon dzieci przy­go­towu­ją swo­je chary­taty­wne lalecz­ki, które ubiorą i przy­oz­do­bią w sposób odpowiada­ją­cy kul­turze kra­ju, który wcześniej wybrały. Po uszy­ciu lalecz­ki dzieci nadadzą jej imię i wypełnią spec­jal­ny akt urodzenia.

4. Dzień Wszys­t­kich Kolorów Świa­ta - pod­czas spec­jal­nego wydarzenia zor­ga­ni­zowanego w placów­ce odbędzie się prezen­tac­ja laleczek. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jed­nocześnie ura­tować życie dziec­ka przekazu­jąc na ten cel darow­iz­nę — marzec 2022 r.

5. Konkurs na „najbardziej ory­gi­nal­ną laleczkę” - każ­da real­izu­ją­ca pro­jekt placówka, będzie mogła wziąć udzi­ał w konkur­sie na najbardziej ory­gi­nal­ną laleczkę. Nagrodą jest kon­cert Maj­ki Jeżowskiej – ­Ambasado­ra Dobrej Woli UNICEF w zwycięskiej szkole – marzec 2022 r.

6. Zebrane środ­ki zostaną przekazane UNICEF Sto­warzysze­nie Pol­s­ki Komitet Nar­o­dowy Fun­duszu Nar­o­dów Zjed­noc­zonych na Rzecz Dzieci UNICEF

7. Ter­min pro­jek­tu – listopad 2021r. – marzec 2022 r.

Gotowe lalecz­ki należy przy­go­tować i dostar­czyć do 18 lutego 2022 r. do koor­dy­na­to­ra pro­jek­tu, p. Mał­gorzaty Malewskiej.