Razem na Święta 2021

Już po raz czwarty MEiN zachę­ca wszys­tkie szkoły do udzi­ału w akcji „Razem na świę­ta”. Głównym jej celem jest zachęce­nie uczniów do niesienia pomo­cy innym, jak również budowanie wspól­not i więzi między­pokole­niowych. Z uwa­gi na trwa­ją­cy stan epi­demii apelu­je­my o zachowanie zasad bez­pieczeńst­wa pod­czas real­i­zowanych dzi­ałań.

Przykłady dzi­ałań w ramach akcji „Razem na Świę­ta”
Uczniom i nauczy­cielom pro­ponu­je­my następu­jące dzi­ała­nia:

- zor­ga­ni­zowanie zbiór­ki darów dla osób potrze­bu­ją­cych,
— samodzielne przy­go­towanie słod­kich upominków (np. pier­niczków) i obdarowanie nimi sąsi­adów albo osób potrze­bu­ją­cych z najbliższej okol­i­cy,
— przy­go­towanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliższej okol­i­cy, przy­jaciół,
— zaofer­owanie pomo­cy osobom starszym w przedświątecznych zaku­pach i porząd­kach,
— zor­ga­ni­zowanie zbiór­ki darów dla schro­niska dla zwierząt,
— przy­go­towanie kartek dla kom­bat­an­tów i Rodaków na Kre­sach,
— wspar­cie orga­ni­za­cji ofer­u­ją­cych pomoc Polakom i Polonii za granicą.
Są to jedynie przykłady inic­jatyw, które w okre­sie przedświątecznym mogą pode­j­mować szkolne klu­by i koła wolon­tariatu. Kat­a­log dzi­ałań jest otwarty. Chęt­nie poz­namy inne przed­sięwz­ię­cia przy­go­towane przez uczniów i nauczy­cieli.
Chce­my otworzyć się na współpracę ze środowiskiem lokalnym, a uczniowie dostrze­gali potrze­by i prob­le­my innych ludzi.

Do dzieła! 😉 Razem jest Fajnie!!!