Przegląd Teatrów Profilaktycznych

Uczniowie klas ósmych — Jan Cendry, Oli­wier Grzelak,Remigiusz Saw­ic­ki, Bar­tosz Dziok, Patryc­ja Catewicz oraz Marceli­na Skier­s­ka reprezen­towali naszą szkołę w XV Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych. Młodzi aktorzy nie tylko współpra­cow­ali przy tworze­niu sce­nar­iusza, ale również doskonale ode­grali swo­je role, nagrali i zmon­towali filmik, który przekaza­li komisji konkur­sowej. W nagrodę otrzy­mali mikro­fon bezprze­wodowy oraz ple­ca­ki, które z pewnoś­cią zostaną wyko­rzys­tane.