Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w zbiórkę karmy, koców i akce­soriów dla psów i kotów z żarskiego schro­niska. Zebrane dary zostały już przekazane zwierzę­tom, aby ułatwić im przetr­wanie zimy.