ZaLEGOwani w lekturze

Czy­tanie książek pobudza wyobraźnię, inspiru­je, skła­nia do akty­wnoś­ci. Wiedzą o tym doskonale nasi uczniowie, którzy wzięli udzi­ał w konkur­sie ZaLE­GOwani w lek­turze zor­ga­ni­zowanym przez SP 10 oraz MBP w Żarach. Miło nam poin­for­mować, że uczen­ni­ca klasy 4b — Michali­na Saw­iuk zajęła w kat­e­gorii klas IV — V pier­wsze miejsce. Wyróżnienia otrzy­mały: Estera Mierze­jew­s­ka, Zuzan­na Ryb­ka, Maja Kap­tur oraz Iga Wocal. Grat­u­lu­je­my!

W galerii prezen­tu­je­my wszys­tkie prace naszych uczniów.