Czytelnictwo będzie na medal!

Czy to na lekc­jach (wiz­y­ty w wychowaw­ca­mi), czy to w cza­sie prz­erw bib­liote­ka pęka w szwach 😉 Zaprasza­my i do wypoży­czeń zachę­camy!