Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci

2 kwiet­nia to Między­nar­o­dowy Dzień Książek dla Dzieci. Z tej okazji w bib­liotece szkol­nej odbyły się z spotka­nia z ucz­ni­a­mi, pod­czas których roz­maw­ial­iśmy o ulu­bionych książkach, kolorowal­iśmy postaci z najchęt­niej czy­tanych bajek oraz oglą­dal­iśmy filmy: o pow­stawa­niu książek i sposo­bie wyko­na­nia samodziel­nie książecz­ki. Spotka­nia zakończyły zabawy: zagad­ki, rebusy i kalam­bury doty­czące bajek dla dzieci. Zaprasza­my do czy­ta­nia, nie tylko od świę­ta!!!

Gale­ria zdjęć