Poznajemy Ojcowiznę

W środę, 13.04.2022r., w żarskim Fol­warku, odbyło się uroczyste wręcze­nie nagród uczest­nikom XXIX Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Konkur­su Kra­joz­naw­czego POZNAJEMY OJCOWIZNĘ. Alek­sander Bartkowiak, klasa 7d, otrzy­mał 1 miejsce i tytuł lau­re­a­ta na poziomie wojew­ódzkim. Jego pra­ca została zak­wal­i­fikowana do eta­pu cen­tral­nego. Grat­u­lu­je­my sukce­su i czekamy na wieś­ci z Warsza­wy! Na ogromne grat­u­lac­je zasłużyli również pozostali uczest­ni­cy. Anton­i­na Syguła, klasa 5a, i Adam Harasim, klasa 3b, otrzy­mali wyróżnie­nie w finale powia­towym.