Laboratoria Przyszłości

W ramach rzą­dowego pro­gra­mu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, którego celem jest doposaże­nie pra­cowni w szkołach pod­sta­wowych zgod­nie z tzw. kierunk­iem STEAM: nau­ka, tech­nolo­gia, inżynieria, sztu­ka i matem­aty­ka, dociera do naszej placów­ki zamówiony przez nas sprzęt. Są to drukar­ka 3D Skri­Lab i fil­a­men­ty potrzeb­ne do druku, BeCreo — zestawy z mikrokon­trol­erem, stac­ja lutown­icza HOT AIR, statyw do aparatu i kamery MANFROTTO, mikro­port Sara­mon­ic Blink 500 B1, mikro­fon kierunk­owy Sara­mon­ic Vmic-Mini, gim­bal do aparatu fotograficznego i kamery, aparat fotograficzny Sony ZV‑1 do wideoblogów, zestawy LEGO Edu­ca­tion SPIKE Essen­tial oraz Photony, zestaw PRO oraz Robo­ty Pho­ton EDU — paki­et rozsz­er­zony.

Nasze lekc­je będą jeszcze ciekawsze!!!

Gale­ria zdjęć