Wygraj sukces

W min­iony piątek 10 czer­w­ca odbył się ostat­ni etap 27 Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces”. Na sce­nie zielonogórskiego Domu Harcerza zaprezen­towali się młodzi wokaliś­ci w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych. Naszą szkołę reprezen­towała Maja Gontar­czyk z klasy VII b. Za wyko­nanie piosen­ki „W ryt­mie deszczu” i „Mał­gorza­ta bez mis­trza” Maja otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my.

A już 26 czer­w­ca ostat­ni w tym roku szkol­nym wyjazd na finałowe śpiewanie nad sławskim jeziorem. Na sce­nie pod­czas finału XXII Fes­ti­walu Piosen­ki „Śpiewać może każdy” Sława 2022 wys­tąpią Maja Gontar­czyk i Pola Paczkows­ka z klasy 2b. Trzy­mamy kciu­ki.