Ostatni muzyczny akcent

W niedzielę, 26 czer­w­ca 2022 roku, odbył się finał XXII Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosen­ki “Śpiewać może każdy” Sława 2022. Na plen­erowej sce­nie, nad brzegiem sławskiego jezio­ra, zaprezen­towało 38 młodych artys­tów w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych wyło­nionych z trzech etapów elim­i­nacji.

Naszą szkołę reprezen­towały Pola Paczkows­ka z klasy II b oraz Maja Gontar­czyk z klasy VII b. Obie młode wokalist­ki zaprezen­towały się znakomi­cie w swoim reper­tu­arze fes­ti­walowym. Rada Artysty­cz­na pod prze­wod­nictwem Mar­iusza Woź­ni­a­ka przyz­nała Poli Paczkowskiej 1 miejsce w I kat­e­gorii wiekowej, nato­mi­ast Maja Gontar­czyk wyśpiewała 2 miejsce w II kat­e­gorii wiekowej. Był
to ostat­ni akcent fes­ti­walowy w min­ionym roku szkol­nym. Dziew­czę­ta z cen­ny­mi nagro­da­mi i uśmiechem rozpoczy­na­ją wakac­je.
Grat­u­lu­je­my!