Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie

16 wrześ­nia br. 500 dzieci z roczników 20011–2012,a wśród nich nasi uczniowie, wzięło udzi­ał w wojew­ódz­kich roz­gry­wkach pt. “Lekkoatle­ty­czne Nadzieje Olimpi­jskie”. Tego dnia odbyło się również otwar­cie sta­dionu lekkoatle­ty­cznego Are­na, na którym odbyły się zawody. Na imprezie goszc­zono pol­skie olimpij­ki i mis­trzynie w lekkiej atle­tyce. Dzieci wys­tar­towały z dużym zaan­gażowaniem, w dwóch wybranych konkurenc­jach. Wró­cil­iśmy zad­owoleni. Opiekunowie: Kami­la Krzemińs­ka-Bielak i Wio­let­ta Łab­ul.