Pasowanie pierwszoklasistów

Tańce, śpiew, prezen­tac­ja i test na pier­wsza­ka. Nasi “najmłod­si” dziś złożyli swo­je pier­wsze ślubowanie. Odtąd są dum­ny­mi ucz­ni­a­mi naszej szkoły. Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towanie tej uroczys­toś­ci. Takie chwile tworzą trady­cję naszej szkoły. Twórzmy ją razem!