Pola Nadziei

Przyłącza­my się do jesi­en­nej kam­panii Pola Nadziei, której celem jest zbiór­ka środ­ków finan­sowych na rzecz mieszkańców żarskiego hos­picjum. Przez cały przyszły tydzień nasi wolon­tar­iusze będą w szkole zbier­ali pieniądze do spec­jal­nej pusz­ki. W podz­iękowa­niu za okazane serce dzieci otrzy­ma­ją nakle­j­ki, a szkoła żonkile, które wios­ną ozdo­bią nasze tere­ny zielone. Zachę­camy do pomo­cy!