Szkolne budżety obywatelskie

Klasy ósme na lekc­jach wos‑u brały udzi­ał w kam­panii Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki pt. “Szkolne budże­ty oby­wa­tel­skie”. Dzi­ała­nia przy­bliżyły naszej młodzieży ideę społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego w prak­tyce. Uczniowie zgłasza­li pro­jek­ty, wery­fikowali je oraz na nie głosowali.

Pomysłów było bard­zo dużo, ostate­cznie klasy wybrały swo­je propozy­c­je do głosowa­nia. I tak: 8a — park tram­polin, 8b- kocia kaw­iaren­ka, 8c-tor gokar­towy, 8d- gale­ria hand­lowa. Po bur­zli­wych dyskus­jach i głosowa­niu ostate­cznie wygrał park tram­polin — 25 głosów. Naszą propozy­cję zgłosimy do budże­tu mias­ta.