Dni polsko-ukraińskie w naszej szkole

W ostat­nim tygod­niu obchodzil­iśmy w naszej szkole DNI POLSKO-UKRAIŃSKIE. We wtorek 20.12 uczest­niczyliśmy we wzrusza­ją­cym apelu przy­go­towanym przez naszych kolegów z Ukrainy. Prezen­tac­ja, którą oglą­dal­iśmy, uzmysłow­iła nam, z jak wielkim cier­pi­e­niem zma­ga­ją się nasi ukraińs­cy koledzy, co przeży­wa­ją w tym trud­nym cza­sie, dlaczego są wśród nas.

Poz­nal­iśmy  też ciekawe fak­ty z his­torii tego pięknego kra­ju. Po apelu, w ciągu dwóch dni, nasi uczniowie mają okazję posz­erzyć swo­ją wiedzę na tem­at Pol­s­ki i Ukrainy, rozwiązu­jąc różnorodne  zada­nia, przy wtórze pol­skiej i ukraińskiej muzy­ki. Zdoby­ta wiedza zostanie zwery­fikowana w cza­sie konkur­su, który zaplanowal­iśmy w okol­i­cy ukraińs­kich świąt.

Zdję­cia