Prezentacja sprzętu Laboratoria Przyszłości cz. II

Przy­pom­ni­jmy, że w ramach rzą­dowego pro­gra­mu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, którego celem jest doposaże­nie pra­cowni w szkołach pod­sta­wowych zgod­nie z tzw. kierunk­iem STEAM: nau­ka, tech­nolo­gia, inżynieria, sztu­ka i matem­aty­ka, dotarł do naszej placów­ki zamówiony przez nas sprzęt. Prezen­tu­je­my kole­jną część zdjęć wyposaże­nia pra­cowni naszej szkoły, z którego już korzys­ta­ją nasi uczniowie.

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Zdję­cia