Mała Książka — Wielki Człowiek

Karoli­na, Lena, Ines i Julia z klasy 1 a mają się z bib­lioteką za pan brat od daw­na! Czy­ta­ją pięknie i płyn­nie, więc wypoży­cza­ją książ­ki częs­to, bo wiedzą, że to doskon­ały sposób na nudę! Inni jeszcze się uczą czy­tać, rzadziej odwiedza­ją bib­liotekę, oswa­ja­ją się dopiero z „wzorka­mi” na kartkach książek 😉 Ale oglą­da­ją np. w nich obraz­ki, a z tymi pozy­cji w bib­liotecznym księ­gozbiorze też nie braku­je.

Uczniowie klasy 1a oswa­jali się z bib­lioteką szkol­ną w ramach pro­jek­tu „Mała Książ­ka — Wiel­ki Człowiek”. Otrzy­mali książkę Pier­wsze abecadło” – antolo­gię tek­stów najlep­szych pol­s­kich autorów dziecię­cych, m.in.: M. Musierow­icz, A. Onichi­mowskiej, R. Kosi­ka, A. Fredry, J. Twar­dowskiego, Ter­akowskiej, która z pewnoś­cią pomoże pod­czas nau­ki czy­ta­nia; broszurę

Książką połączeni, czyli uczymy się czy­tać razem”, która jest porad­nikiem dla rodz­iców i opiekunów pod­powiada­ją­cym, jak wspier­ać dziecko w nauce czy­ta­nia, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i akty­wnoś­ci związane z tek­sta­mi z książ­ki oraz ‘Kreaty­wny alfa­bet” – plakat z lit­era­mi do wyci­na­nia, który ma wspomóc naukę alfa­betu i czy­ta­nia. Nie zabrakło dyplomów dla młodych czytel­ników. To było miłe spotkanie, pod­czas którego roz­maw­ial­iśmy nie tylko o książkach.

Wszys­t­kich Małych i Dużych zaprasza­my do szkol­nej bib­liote­ki!!!! #małaksiążkawielkiczłowiek