Czas wolny, czasem mądrze zajętym

Ferie zimowe to czas wol­ny od obow­iązków szkol­nych, ale warto spędz­ić go akty­wnie. Stąd pomysł real­iza­cji pro­gra­mu “Czas wol­ny, cza­sem mądrze zaje­t­ym”, który w dni­ach 8–9 lutego zapro­ponowała nasza szkoła.
Uczniowie z żars­kich szkół pod­sta­wowych mieli okazję uczest­niczyć w warsz­tat­ach: tworzenia grafit­ti, pro­jek­towa­nia z wyko­rzys­taniem klock­ów Lego, ogól­no­muzy­cznych i kuli­narnych.

Pokaz i pogadan­ka na tem­at opie­ki i bez­piecznego obcow­a­nia ze zwierzę­ta­mi Dog Szkoła dla Psów w Dębince. Nasz pro­jekt uświet­nili niezwyk­li goś­cie ze Swiss Crono. Pan Alek­sander Czaplic­ki i Pan Andrzej Lip­ińs­ki
Pan Alek­sander Czaplińs­ki Man­ag­er of Mar­ket­ing &External Comu­ni­ca­tion który przeprowadz­ił lekcję biz­ne­su dla uczniów i przy­byłych goś­ci. Podał wskazów­ki, które umożli­wia­ją osiąg­nię­cie celu zawodowego.
Pan Andrzej Lip­ińs­ki, pasjonat żeglarst­wa i podróży, opowiadał o swoich niezwykłych przy­go­dach i pas­jach.
Państ­wowa Straż Pożar­na w Żarach. Był pokaz sprzę­tu straży pożarnej, oraz możli­wość uczest­niczenia w ćwiczeni­ach przez dzieci. Państ­wowa Straż Pożar­na w Żarach zaprezen­towała sprzęt wyko­rzysty­wany w cza­sie akcji pożar­niczych, wypad­kach dro­gowych oraz innych zdarzeni­ach wyma­ga­ją­cych udzie­le­nia pomo­cy.
Nie zabrakło też gier i zabaw sportowych.
Na sali gim­nasty­cznej zor­ga­ni­zowano dmuchany plac zabaw, który cieszył się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią.
Czas ferii w Sp5- to czas dobrze zaję­ty.