Konkurs Recytatorski — eliminacje szkolne

Wczo­raj w bib­liotece szkol­nej odbyły się elim­i­nac­je szkolne do Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego 2023. Do miejskiego eta­pu jury wyłoniło lau­re­atów z dwóch grup wiekowych. Kat­e­gorię wiekową kl. IVVI będą reprezen­towali następu­ją­cy uczniowie: Maja Kap­tur, Alek­sander Kalem­ba, Nadia Wanat i Domini­ka Antczak. W kat­e­gorii kl. VIIVIII do elim­i­nacji miejs­kich zostali wyłonieni: Emil­ia Wieczyńs­ka, Lau­ra Sokals­ka, Han­na Kopala i Alek­sander Bartkowiak.

Elim­i­nac­je miejskie będą miały miejsce odpowied­nio dla tych dwóch grup wiekowych 2 i 3 mar­ca br. w sali wid­owiskowej ŻDK „Luna”. Trzy­mamy kciu­ki i grat­u­lu­je­my!