Uzależnienia Behawioralne zagrożeniem naszych czasów

27 lutego br. w sali kon­fer­en­cyjnej Urzę­du Mias­ta Żary odbyło się pod­sumowanie i wręcze­nie nagród za udzi­ał w konkur­sie “Uza­leżnienia Behaw­io­ralne zagroże­niem naszych cza­sów”. W kat­e­gorii dzieci najmłod­szych, uczeń naszej szkoły z klasy II a, Michał Ganczar, zajął I miejsce.

Pozostali uczest­ni­cy: Wik­to­ria Panek z IV b, Pola Syguła z I b, Jakub Bidi­ak z II a, Anton­i­na Syguła z VI a oraz Karoli­na Zielon­ka V a otrzy­mali słod­kie prezen­ty. Grat­u­lu­je­my!