Fizyk na 100%! Hubert Laureatem z Fizyki!!!

Hubert Tokar­czuk z klasy VII­Ic został Lau­re­atem Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Fizy­ki orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2022/2023 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Uczeń prze­brnął przez trzy etapy Konkur­su (szkol­ny, rejonowy i wojew­ódz­ki) i w ostat­nim otrzy­mał 100% punk­tów. Grat­u­lac­je i wielkie brawa, tym więk­sze, że fizy­ka, jak wiado­mo, do łatwych nie należy! Ucz­nia do Konkur­su przy­go­towywała Pani Joan­na Bog­danow­icz, której także grat­u­lu­je­my! Huber­towi życzymy dal­szych sukcesów naukowych.