Dzień Ziemi

21 kwiet­nia, jak co roku, obchodzil­iśmy w naszej szkole Świa­towy Dzień Zie­mi. Akc­ja zapoc­zątkowana na całym świecie w roku 1970 ma na celu pro­mowanie ochrony środowiska, rozsz­erzanie świado­moś­ci eko­log­icznej, propagowanie życia w zgodzie z naturą. My także czu­je­my się odpowiedzial­ni za nasza plan­etę i z tej okazji zasadzil­iśmy drze­wa wokół szkoły, sprzą­tal­iśmy teren, seg­re­gowal­iśmy śmieci, oglą­dal­iśmy filmy przy­rod­nicze, na pod­staw­ie których pow­stały plakaty infor­mu­jące o sposobach ochrony Zie­mi.

Na młod­szych uczniów czekały kolorowan­ki oraz kar­ty pra­cy. Zbier­al­iśmy też maku­laturę oraz pro­jek­towal­iśmy eko­log­iczne tor­by na zakupy. To była wspani­ała okaz­ja, aby wspól­nie dzi­ałać na rzecz ochrony środowiska. Pamię­ta­jmy, każdy dzień niech będzie Dniem Zie­mi!!!