Jedziemy na Mistrzostwa Polski

W Babi­moś­cie dziew­czę­ta z naszej piąt­ki zostały mis­trzy­ni­a­mi wojew­ództ­wa w drużynowych bie­gach przeła­jowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Druży­na w składzie: Han­na Andrze­jew­s­ka, Maja Gołąb, Han­na Kopala, Amelia Kowzan, Kali­na Rybak, San­dra Soj­ka, Justy­na Wer­cholak star­tu­ją w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki do Byd­goszczy.

Fil­ip Rewaj w Babi­moś­cie zajął indy­wid­u­al­nie czwarte miejsce wśród chłopców w młod­szej kat­e­gorii. Grat­u­lu­je­my wszys­tkim i trzy­mamy kciu­ki za Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki!