Upamiętniliśmy rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwiet­nia obchodzil­iśmy 80. rocznicę wybuchu pow­sta­nia w get­cie warsza­wskim. Gru­pa naszych ósmok­la­sistów upamięt­niła to wydarze­nie, biorąc udzi­ał w Sejmie Dzieci i Młodzieży, który w tym roku jest poświę­cony pow­sta­niu. Przy­go­towal­iśmy strony inter­ne­towe, słu­chowiska radiowe i filmy związane z pow­staniem. Co praw­da wyni­ki konkur­su Sejm RP dopiero ogłosi, ale my już ter­az zaprasza­my do obe­jrzenia prac.

Link 1 — Emil­ia Wieczyńs­ka i Lau­ra Sokals­ka

Link 2 — Hania Kopala i Julia Sał­dan

Link 3 — Hubert Tokar­czuk i Michał Gni­az­dows­ki