Ulotka — omdlenia

W załącze­niu przekazu­je­my ulotkę przy­go­towaną przez stu­den­tów z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego im. Piastów Śląs­kich we Wrocław­iu we współpra­cy z Min­is­terst­wem Edukacji i Nau­ki. Mate­ri­ał zaw­iera najważniejsze infor­ma­c­je doty­czące m.in. przy­czyn omdleń, ich charak­terysty­cznych objawów czy sposobów na zmniejsze­nie ryzy­ka omdleń. Ulot­ka została przy­go­towana w przys­tęp­nej dla młodych ludzi formie graficznej. Będzie szczegól­nie pomoc­na przy orga­ni­za­cji wydarzeń i uroczys­toś­ci szkol­nych z udzi­ałem dzieci i młodzieży.
Z wyraza­mi sza­cunku
Biuro Min­is­tra
Min­is­terst­wo Edukacji i Nau­ki