Przerwa na czytanie 2023 — podsumowanie

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udzi­ał w tej między­nar­o­dowej akcji. Trochę danych: w IV Między­nar­o­dowej edy­cji Prz­er­wy na czy­tanie w 2023 r. czy­tało 563 800 osób z Pol­s­ki i świa­ta! Jest to imponu­ją­cy wynik, jed­nak zeszłoroczny reko­rd, który wyniósł 578 433 oso­by czy­ta­jące na prz­er­wie nie został pobity, zabrakło niewiele bo praw­ie 15 tys. osób. We wszys­t­kich zaś 8 edy­c­jach akcji wzięło udzi­ał praw­ie 2 MILIONY OSÓB, a dokład­nie 1 826 384 oso­by.

W 2023 r. akcji zgłosiły się 2982 placów­ki (więcej niż w zeszłym roku). Pobil­iśmy reko­rd w licz­bie placówek biorą­cych udzi­ał w tegorocznej akcji tj. 2815 insty­tuc­jach w Polsce i 27 innych państ­wach. Praw­ie pod­woiła się licz­ba uczest­niczą­cych placówek zagranicznych, w 2023 r. były to 84 pal­ców­ki.
Licz­by w akcji mają znacze­nie ale cieszymy się z każdej jed­nej oso­by, która dzię­ki akcji pol­u­biła czy­tać, która zmieniła zdanie na tem­at książek, która przyszła pier­wszy raz do bib­liote­ki, która zabrała książkę do dal­szego czy­ta­nia w domu. To jest najwięk­szy sukces akcji, który jest niemierzal­ny, a który mamy wielką nadzieję przyniesie owoce w przyszłoś­ci.