Odwiedziny w bibliotece szkolnej

Wczo­raj bib­liotekę szkol­na odwiedz­iła klasa 1b. Uczniowie roz­maw­iali o swoich ulu­bionych książkach i ich bohat­er­ach, poz­nali najważniejsze zasady korzys­ta­nia z księ­gozbioru oraz wypoży­czyli pier­wsze książ­ki do domu. Spotka­niu towarzyszyła kam­pa­nia “Mała Książ­ka — wiel­ki człowiek”, której pro­mo­torem jest Insty­tut Książ­ki, powołany on został przez Min­is­tra Kul­tu­ry do pro­mocji pol­skiej lit­er­atu­ry na świecie oraz pop­u­laryza­cji książek i czytel­nict­wa w kra­ju. Pro­mo­tor przy­go­tował dla najmłod­szych czytel­ników prezent w postaci książ­ki i okolicznoś­ciowe dyplomy. Dzięku­je­my za miłe spotkanie.