Mała Książka — wielki człowiek

Tuż przez zimowym week­en­dem bib­liotekę szkol­ną odwiedz­iła klasa 1a, wszak książ­ka na te mrozy to ide­al­ny towarzysz 📖📖📖 Pod­czas spotka­nia, w ramach akcji “Mała Książ­ka — wiel­ki człowiek” uczniowie otrzy­mali książkę i pamiątkowy dyplom młodego czytel­ni­ka. Dzięku­je­my za odwiedziny 😀