Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo, Rodzice Przyszłych Uczniów klas pierwszych,

Rozpoczęła się już rekru­tac­ja do klasy pier­wszej na rok szkol­ny 2024/2025.

Wnios­ki moż­na pobier­ać bezpośred­nio w szkole lub ze strony inter­ne­towej szkoły – zakład­ka Rekru­tac­ja 2024/2025.

Wniosek należy złożyć do 12 mar­ca 2024r. w sekre­taria­cie szkoły (sekre­tari­at jest czyn­ny od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 7:00 – 15:00).

1‑Zarzadzenie-nr-WA.0050.12.2024-Burmistrza-w-spr.-naboru-do-szkol-podstawowych (pobierz)

2‑Zarzadzenie-nr-WA.0050.16.2024-Burmistrza-w-spr.-naboru-do-szkol-podstawowych (pobierz)

3‑Zał.-1-Wniosek-o-przyjecie-do-szkoly-podstawowej (pobierz)

4‑Zał.-2-Wniosek-o-przyjecie-do-szkoly-podstawowej-spoza-obwodu-szkoly (pobierz)

5‑Zał.-3- har­mono­gram-naboru (pobierz)

6. Zał. 4 ‑wykaz ulic należą­cych do obwodu SP 5 Żary (pobierz)

Infor­mu­je­my, że pier­wsze spotkanie z przyszłymi uczniami klas pier­wszych i ich rodzi­ca­mi odbędzie się w naszej szkole 29 lutego 2024r. o godzinie 16:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!