Światowy Dzień Zespołu Downa

21 mar­ca Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na. Przez cały tydzień przy­go­towywal­iśmy się do tego dnia. Odbyły się lekc­je wychowaw­cze na tem­at zespołu Dow­na, akcep­tacji i wza­jem­nej pomo­cy. Przy­go­towal­iśmy łańcuch kolorowych skar­pet, a dzisi­aj skar­pety nie do pary były obow­iązkowym ele­mentem wiosen­nego stro­ju. Mały sym­bol, duże poczu­cie wspól­no­ty.