PRO-ARTE 2024 LUBUSKA GALA TEATRALNA

Region­alne Cen­trum Ani­macji Kul­tu­ry w Zielonej Górze zaprasza do udzi­ału w jed­noetapowym wydarze­niu konkur­sowym LUBUSKIEJ GALI TEATRALNEJ, które odbędzie się 23 maja 2024 r. w Cen­trum Kreaty­wnej Kul­tu­ry w Zielonej Górze, przy ul. Sienkiewicza 11 (doty­czy real­iza­cji trady­cyjnej). Do konkur­su Lubuskiej Gali Teatral­nej mogą być zgłos­zone Spek­tak­le, które odpowiada­ją następu­ją­cym warunk­om:

- nie były prezen­towane w poprzed­nich edy­c­jach Lubuskiej Gali Teatral­nej,

- nie przekracza­ją 25 min,

- wyk­lucza­ją uży­cie mikro­fonów pod­czas gry scenicznej, jed­nak korzys­tanie z nich jest możli­we tylko w uza­sad­nionych przy­pad­kach, tj. nagłośnie­nie solist­ki, chóru.

Prosimy pamię­tać, żeby w dniu wydarzenia dostar­czyć do Oper­a­to­ra Pro­gra­mu wypełnione i pod­pisane załączni­ki 1, 3 i 4
Kat­e­gorie wiekowe:

I kat­e­go­ria wiekowa: klasy I‑III szkoły pod­sta­wowej
II kat­e­go­ria wiekowa: klasy IV-VI szkoły pod­sta­wowej
III kat­e­go­ria wiekowa: klasy VII i VIII szkoły pod­sta­wowej
IV kat­e­go­ria wiekowa: klasy I‑IV szkoły śred­niej

Reg­u­lamin