Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie klasy 4a przy­go­towali uroczys­tą akademię z okazji roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Pro­gram artysty­czny zaprezen­towali dwa razy- przed ucz­ni­a­mi klas 1–3 i dru­gi raz, dla uczniów klas 4–8. Dzieci przed­staw­iły his­torię pow­sta­nia kon­sty­tucji oraz jej najważniejsze treś­ci. Wys­tęp uświet­niła Łuc­ja Głowac­ka, która zagrała na skrzyp­cach melodię piosen­ki Witaj, majowa jutrzenko, Tola Duzi­ak recy­towała wier­sz Wisławy Szym­borskiej O miłoś­ci zie­mi ojczys­tej. Wszyscy uczniowie bard­zo się starali, aby akademia się podobała. I osiągnęli zamier­zony cel.