Żary w literaturze i malarstwie

W sobotę 11 maja b.r. w Salonie Wys­taw Artysty­cznych otwarto wys­tawę „Żary w lit­er­aturze i malarst­wie”. Na wernisażu zaprezen­towano obrazy lokalnych artys­tów oraz wybrane prace plas­ty­czne przed­staw­ia­jące nasze mias­to widziane ocza­mi uczniów żars­kich szkół pod­sta­wowych — uchodźców z Ukrainy.

Prace plas­ty­czne młodych artys­tów z Ukrainy, które nie zmieś­ciły się w Salonie moż­na podzi­wiać w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej na wys­taw­ie w czytel­ni. Z naszej szkoły swo­je prace na wys­tawę wykon­ały: Daria Viter (3a), Maria Kos­tovych (4a), Vik­to­ria Guse­va (5b), Yusty­na Rushchak (6b), Milana Sokolo­va (6b),  Anas­tasi­ia Spin­o­va (6b), Ilona Vidaman (6b).