Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz

7 czer­w­ca 2024r. pod­czas odby­wa­jącego się w Szkole Pod­sta­wowej nr 2 pikniku eko­log­icznego odbyło się rozstrzyg­nię­cie konkur­su plas­ty­cznego na tem­at: Czyste powi­etrze masz, gdy o nie dbasz.
Tro­je uczniów naszej szkoły: Pola Sza­tkows­ka z kl.3b, Emil­ia Sochańs­ka z kl.3b i Jakub Bidi­ak z kl.3a otrzy­mało wyróżnienia. Uczniowie otrzy­mali wspani­ałe nagrody oraz wzięli udzi­ał w ciekawych zaję­ci­ach eduka­cyjno-eko­log­icznych. Grat­u­lu­je­my!