Category Archives: DLA KANDYDATÓW (Rekrutacja 2024/2025)

Potwierdzenie woli przyjęcia uczęszczania dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach przy ul. Okrzei 19 w roku szkolnym 2024/2025

Dostęp­ne pod linkiem: Tutaj

Przemiłe odwiedziny :)

Przed­szko­la­ki w naszej szkole i na górze, i na dole, w klasie, w szat­ni i przy stole! Były lekc­je, były dzwon­ki, były lis­ki i ….pają­ki. Było miło i wesoło. Czas powiedzieć: “Witaj, szkoło!!!”. To było popołud­nie warte zachodu! Dzięku­je­my!

Zapraszamy do naszej “Piątki”!!!

Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo, Rodzice Przyszłych Uczniów klas pierwszych,

Rozpoczęła się już rekru­tac­ja do klasy pier­wszej na rok szkol­ny 2024/2025.

Wnios­ki moż­na pobier­ać bezpośred­nio w szkole lub ze strony inter­ne­towej szkoły – zakład­ka Rekru­tac­ja 2024/2025.

Wniosek należy złożyć do 12 mar­ca 2024r. w sekre­taria­cie szkoły (sekre­tari­at jest czyn­ny od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 7:00 – 15:00).

Rekrutacja 2023/2024

Infor­ma­c­ja dla rodz­iców uczniów przyszłych klas I — rok szkol­ny 2023/2024 W dniu 22 mar­ca 2023r. o godzinie 13:00 zostanie podana do pub­licznej wiado­moś­ci lista kandy­datów przyję­tych i nieprzyję­tych do naszej szkoły ‑tabli­ca ogłoszeń na parterze. Pisemne oświad­cze­nie potwierdzenia woli przyję­cia do naszej szkoły dostęp­ne jest tutaj (kliknij). Ter­min składa­nia oświad­czenia do dnia 27 mar­ca 2023r. do godziny 15 :00 do sekre­tariatu szkoły.

Pierwsze Drzwi Otwarte w naszej szkole za nami…

Dro­gie Przed­szko­la­ki, mamy nadzieję, że wiz­ytę w naszej szkole miło wspom­i­na­cie. Mieliś­cie okazję pobaw­ić się rob­o­t­a­mi i kora­lika­mi. Wstęp do tech­ni­ki i infor­maty­ki macie już zal­ic­zony 😉 Nau­ka ang­iel­skiego też nie spraw­iała wam kłopotów. Tak uczą się Wasi koledzy, poprzez zabawę! Odwiedzil­iś­cie bib­liotekę i świ­etlicę, salę gim­nasty­czną i stołówkę. Był słod­ki poczęs­tunek i drob­ne upomin­ki. A to tylko początek naszych atrakcji, już niebawem ponown­ie się z Wami spotkamy i zaskoczymy nowy­mi niespodzianka­mi! Zaprasza­my już dziś!

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państ­wo,
rozpoczęliśmy już rekru­tację do klasy pier­wszej na rok szkol­ny 2023/2024. Wnios­ki moż­na pobrać bezpośred­nio w szkole lub ze strony inter­ne­towej szkoły – zakład­ka REKRUTACJA. Ter­min składa­nia wniosków do 12 mar­ca 2023r. do godziny 15:00. Wnios­ki należy składać oso­biś­cie w sekre­taria­cie szkoły (czyn­ny od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 7:00 do 15:00) lub skanem na adres e‑mail: sp5zary@wp.pl. Proszę również zapoz­nać się z har­mono­gramem ter­minów postępowa­nia rekru­ta­cyjnego i postępowa­nia uzu­peł­ni­a­jącego, który zna­j­du­je się w zakład­ce REKRUTACJA. Infor­mu­je­my, że pier­wsze spotkanie przyszłych uczniów wraz z rodzi­ca­mi odbędzie się 28 lutego 2023r. o godzinie 16:00 w naszej szkole. ZAPRASZAMY!!!

Uczniowie przyjęci do SP5 Żary z podziałem na klasy

Listy zostały umieszc­zone na drzwiach wejś­ciowych do budynku szkoły oraz na tabl­i­cy ogłoszeń.

Mili goście ;)

To było bard­zo udane popołud­nie w naszej szkole. Stało się tak za sprawą naszych najmil­szych goś­ci — przyszłych uczniów klas 1. Było intelek­tu­al­nie, mag­icznie oraz akty­wnie. Dzięku­je­my za obec­ność 😉

Zapraszamy do naszej szkoły!