Category Archives: DLA KANDYDATÓW (Rekrutacja 2022/2023)

Uczniowie przyjęci do SP5 Żary z podziałem na klasy

Listy zostały umieszc­zone na drzwiach wejś­ciowych do budynku szkoły oraz na tabl­i­cy ogłoszeń.

Mili goście ;)

To było bard­zo udane popołud­nie w naszej szkole. Stało się tak za sprawą naszych najmil­szych goś­ci — przyszłych uczniów klas 1. Było intelek­tu­al­nie, mag­icznie oraz akty­wnie. Dzięku­je­my za obec­ność 😉

Zapraszamy do naszej szkoły!

Zapraszamy do naszej biblioteki!!!

Przedszkolaki z wizytą w naszej szkole

Dzieci z Miejskiego Przed­szko­la nr 10 “Baj­ka” i Miejskiego Przed­szko­la nr 8 “Misia Usza­t­ka — Przy­ja­ciela Przy­rody” odwiedz­iły naszą. To było bard­zo udane spotkanie. Lekc­je ze starszy­mi kolega­mi, spotka­nia w bib­liotece, zaję­cia z robo­t­y­ki oraz świ­etli­ca wraz z mag­iczną ścianką.

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państ­wo,

Drodzy Rodz­ice, przyszłych uczniów klasy I

rozpoczął się już nabór do klasy I w naszej szkole. Prosimy o uważne zapoz­nanie się z infor­ma­c­ja­mi doty­czą­cy­mi zasad, ter­minów i kry­ter­iów obow­iązu­ją­cych przy naborze do klasy pier­wszej w nowym roku szkol­nym 2022/2023.

Wniosek moż­na pobrać z naszej strony inter­ne­towej albo oso­biś­cie w sekre­taria­cie szkoły.

Poniżej załącza­my:

  1. Zarządze­nie Bur­mistrza Mias­ta Żary (pobierz)
  2. Ter­miny rekru­tacji (pobierz)
  3. Załącznik nr 1- wniosek o przyję­cie dziec­ka do klasy I z obwodu szkoły (pobierz)
  4. Załącznik nr 2- wniosek o przyję­cie dziec­ka do klasy I spoza obwodu szkoły (pobierz)
  5. Wykaz ulic z obwodu naszej szkoły (pobierz)
  6. Potwierdze­nie woli przyję­cia (pobierz)
  7. Infor­ma­c­ja o dziecku (wypeł­ni­a­ją rodz­ice dziec­ka, które jest z obwodu szkoły, a obow­iązek szkol­ny będzie real­i­zowało w innej szkole) (pobierz)
  8. Oświadczenie–wypełniają rodz­ice dzieci spoza obwodu szkoły (pobierz)
  9. Oświad­cze­nie o miejs­cu zamieszka­nia wypeł­ni­a­ją rodz­ice dzieci nieza­mel­dowanych w obwodzie szkoły, ale zamieszkałych w obwodzie szkoły (pobierz)

Doku­men­ty- wniosek o przyję­cie dziec­ka do klasy I prosimy składać w sekre­taria­cie oso­biś­cie lub przesłać pocz­ta trady­cyjną w ter­minie do 11 mar­ca 2022r. do godziny 15:00.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że dni­ach 21, 28 luty 2022r. (poniedzi­ałek) oraz 9, 10 mar­ca 2022 (śro­da, czwartek ) sekre­tari­at szkoły będzie czyn­ny od godziny 7:00 – 16:30.

Wszelkie infor­ma­c­je dostęp­ne pod tele­fonem Tel: 68 470 45 77

Spotkanie wychowawców klas pierwszych z Rodzicami uczniów

Listy uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Informacja dla rodziców Uczniów klas pierwszych

SZANOWNI RODZICE!

1 wrześ­nia Wasze dziecko przekroczy próg Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach  i rozpocznie naukę w klasie pier­wszej. Prosimy o zapoz­nanie się z infor­ma­c­ja­mi zamies­zony­mi pod linka­mi.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022