Category Archives: INFORMACJE

Pola Nadziei

Jesteśmy gotowi! Przyłącza­my się do akcji Pola Nadziei, której celem jest wspar­cie żarskiego hos­picjum. W szkole rozprowadzane będą cebul­ki żonkili (w kwocie min­i­mum 2 zł za sztukę), a złożone za nie dat­ki przekazane zostaną na rzecz chorych w hos­picjum. Tu rozk­wi­ta dobro, a my może­my stać się jego częś­cią. Zachę­camy do udzi­ału w akcji!

The Dot- Kropka

Nasze ang­iel­skie zma­gania z okazji Dnia Krop­ki trwały kil­ka dni. Obe­jrzeliśmy film o Vashti po ang­iel­sku, czy­tal­iśmy krót­ki tekst o his­torii tego świę­ta, wykon­al­iśmy wiele ang­iel­sko-krop­kowych prac, a w ramach nagrody za zaan­gażowanie mogliśmy pobaw­ić się aplikacją Quiver, która ukazu­je naszą wyjątkową krop­kę w 3D!

Zaginiony skarb Żar odnaleziony

Wzięliśmy udzi­ał w grze miejskiej “Zagin­iony skarb Żar”. Nasi szkol­ni detek­ty­wi: Alek­sander Kalem­ba, Estera Mierze­jew­s­ka i Nadia Wanat pod opieką p. Kamili Krzemińskiej-Bielak odnaleźli skarb jako pier­wsi. Najpierw jed­nak musieli wykon­ać zada­nia, dzię­ki którym odkryli szyfr do skar­bu. Była to świet­na i eduka­cyj­na zabawa. Czekamy na następ­ne!

Łuk Mużakowa zdobyty

25 wrześ­nia br. klasa 5B za zdoby­cie 2 miejs­ca w konkur­sie z okazji Dnia Zie­mi, zor­ga­ni­zowanego przez Geop­ark Łuk Mużakowa, udała się na wycieczkę do Dawnej Kopal­ni Babi­na. Uczniowie mieli okazję poz­nać his­torię tego miejs­ca i zdobyć wieżę widokową, z której rozpościera się rozległa panora­ma nie tylko na dawną kopal­nię.

Nowy rok szkolny 2023/2024

Nowy rok szkol­ny 2023/2024 rozpoczął uroczysty apel. Szczegól­nie serdecznie w naszych pro­gach wita­my uczniów klas pier­wszych, których wychowaw­czynie to: Pani Moni­ka Sokals­ka (1a) i Pani Ewa Elmer (1b). Mamy nadzieję, że nowy rok szkol­ny przyniesie wszys­tkim wiele nowych doświad­czeń i radoś­ci. Powodzenia!!!

Budżet Obywatelski gminy Żary o statusie miejskim na rok 2024

Zaprasza­my do głosowa­nia na nasz pro­jekt w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skiego ŻARY 2024 — Try­buny sportowe z zadasze­niem przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 — PROJEKT NR 3. Gło­su­je­my od 11 lip­ca do 11 sierp­nia wyłącznie on-line. Link do głosowa­nia https://zary.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski PROSIMY O PAŃSTWA GŁOSY W WYŻEJ WSKAZANYM TERMINIE. KAŻDY GŁOS MIESZKAŃCA ŻAR BĘDZIE PRZYBLIŻAŁ NAS DO MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZADANIA. Dzięku­je­my!!!

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Zakończe­nie roku szkol­nego 2022/2023 miało w tym roku wyjątkową oprawę, bowiem byliśmy gospo­darzem miejs­kich uroczys­toś­ci. Min­iony rok szkol­ny był pełen wyzwań, ale również nieza­pom­ni­anych sukcesów i wza­jem­nej inspiracji. Grat­u­lu­je­my naszym uczniom wysiłku i postępów w nauce. Wszys­tkim uczniom życzymy bez­piecznych, rados­nych i słonecznych wakacji. ODPOCZYWAJMY!!!

Obradowali na XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie

1. czer­w­ca nasi posłowie zasiedli w ławach sej­mowych. Obrad­owali na XXIX sesji Sej­mu Dzieci i Młodzieży w Warsza­w­ie. Dzień wcześniej orga­ni­za­torzy, IPN i Kance­lar­ia Sej­mu RP zor­ga­ni­zowali wycieczkę po stol­i­cy szlakiem żydowskim. Oto nasi wyróżnieni: Gni­az­dows­ki Michał, Kopala Han­na, Mazur Hubert,  Sał­dan Julia, Stodol­s­ka Julia, Tokar­czuk Hubert, Wieczyńs­ka Emil­ia.
Jesteśmy z Was dum­ni! Ogromne grat­u­lac­je!!!

Lekkoatletyczne sukcesy naszych uczniów

Nasi młodzi lekkoatle­ci mają bard­zo pra­cowite tygod­nie. W Słu­bi­cach, we wtorek, odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w ramach pro­gra­mu “Lekkoatle­ty­ka dla każdego”. Zdobyliśmy dwa medale. W pch­nię­ciu kulą brą­zowy medal zdobyła Oli­wia Flor­czak – 9,67 m., a drugie miejsce w biegu na 1000 m. wywal­czył Fil­ip Rewaj w cza­sie 3,15,13 s.

Edukacja przez szachy w szkole — turniej

W piątek w naszej szkole odbył się turniej sza­chowy, którego orga­ni­za­torem był Urząd Mias­ta Żary oraz nasza szkoła. W zawodach brały udzi­ał dzieci z klas I‑III z żars­kich szkół pod­sta­wowych, które uczest­niczą w pro­gramie “Edukac­ja przez szachy w szkole”. Dzieci rywal­i­zowały ze sobą w pię­ciu run­dach sza­chowych, zdoby­wa­jąc piątą kat­e­gorię sza­chową. Z naszej szkoły najwyżej upla­sował się Bar­tosz Bochoń , który upla­sował się na trzec­im miejs­cu. Wszys­tkim grac­zom grat­u­lu­je­my sukcesów!