Category Archives: INFORMACJE

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 — fotorelacja

Ten niełatwy rok szkol­ny 2020/2021 odchodzi już do his­torii. Dzięku­je­my, Wam — Uczniowie, że podołal­iś­cie wszys­tkim tru­dom i zakończyliś­cie go z wielo­ma sukce­sa­mi: naukowy­mi, kul­tur­al­ny­mi czy sportowy­mi. Pożeg­nal­iśmy z łezką w oku absol­wen­tów klas ósmych, będzie nam Was brakowało. Wszys­tkim: Uczniom, Rodz­i­com, Pra­cown­ikom Szkoły i
Nauczy­cielom dzięku­je­my! Zapraszam do obsz­ernej fotorelacji 😉

Bezpieczne wakacje — apel

23 czer­w­ca br. odbył się apel poświę­cony bez­pieczeńst­wu pod­czas wakacji. Pan dziel­ni­cowy i panie kura­tor­ki z sądu przed­staw­ili kil­ka bard­zo ważnych zasad, które poz­wolą bez­piecznie spędz­ić lato nad wodą, w lesie, na łące, w górach oraz w mieś­cie i na drodze.

Turniej gry w szachy

18 czer­w­ca br. w naszej szkole odbył się turniej sza­chowy  — „Edukac­ja przez Szachy w Szkole”. Orga­ni­za­torem był Wydzi­ał Oświaty Kul­tu­ry i Sportu Urzę­du Mias­ta oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Żarach. Patronatem objęła go Pani Bur­mistrz, Danu­ta Madej. Celem turnieju było między inny­mi wspo­ma­ganie roz­wo­ju inteligencji ucz­nia, pop­u­laryza­c­ja szachów wśród dzieci oraz zdoby­cie pier­wszych kat­e­gorii sza­chowych.

Kiedy na dworze upały…

Kiedy upał doskwiera, zawsze moż­na usiąść w cie­niu brzozy 😉 i poczy­tać… Na przykład “Kicię Kocię”, jak to robią najlep­sze czytel­nicz­ki, z najlepiej czy­ta­jącej klasy w szkole!!!

Bib­liote­ka przy­pom­i­na o zwro­cie książek wypoży­czanych indy­wid­u­al­nie.  Podręczni­ki odbier­a­ją od Was wychowaw­cy.

Złote medale w lekkoatletyce!

W Słu­bi­cach odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w lekkoatle­tyce. Rewela­cyjnie zaprezen­towali się na nich nasi uczniowie, którzy zdobyli dwa złote medale. Pier­wszy z nich, w biegu na 2000 m, zdobyła Emil­ia Fabiszews­ka z cza­sem 7,11,24 s. Wśród chłopców najszyb­szym Lubusza­ninem, w biegu na 100 m, był Jakb Sza­koła, który zdobył zło­to z wynikiem 11,79 s.

Dzień Dziecka

Miło było widzieć dzisi­aj Was, Dzieci, w “realu”: uśmiech­nię­tych, beztros­kich, tańczą­cych, śpiewa­ją­cych, wpa­tr­zonych w czworono­gi, które nas dzisi­aj, z okazji Waszego świę­ta, odwiedz­iły. Pokaz psów ratown­iczych, pikni­ki, wys­tępy artysty­czne oraz gry i zabawy na świeżym powi­etrzu to tylko nieliczne spośród dzisiejszych atrakcji. Nie było­by tego wszys­tkiego bez Was! Bądź­cie Dzieć­mi jak najdłużej!

Mogę innym dużo dać!

W naszej szkole real­izu­je­my autors­ki pro­jekt pro­fi­lak­ty­czny JesteśMy razem! Uczniowie klas 1–3 zas­tanow­ili się, poroz­maw­iali i pokaza­li wszys­tkim, że mają w sobie całe morze dobra, którym mogą dzielić się z inny­mi.

Egzamin klas ósmych

Dzisi­aj klasy ósme piszą ostat­nią część egza­minu — język obcy: ang­iel­s­ki lub niemiec­ki, kończącego ich przy­godę z naszą szkołą. We wtorek zma­gali się z językiem pol­skim, a wczo­raj główkowali nad matem­atyką. Chy­ba nie taki dia­beł straszny, jak go malu­ją. Trzy­mamy kciu­ki za dzisiejsze zma­gania i życzymy dobrych wyników z wszys­t­kich częś­ci egza­minu 😉 Oto foto­ga­le­ria.

Kosmiczne Czytanie z nagrodami i wyróżnieniem dla naszych Uczniów!

Miło nam ogłosić, że w ramach XV edy­cji Międzyszkol­nego Konkur­su Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS nasi Uczniowie oraz Ich Rodz­ice zostali nagrodzeni oraz wyróżnieni. Nagrody otrzy­mali: Alek­sander Bartkowiak i Pani Agniesz­ka Bartkowiak oraz Hania Kopala i Pan Tomasz Kopala, a na wyróżnie­nie zasłużyły: Tosia Syguła z Panią Moniką Sygułą.

Zaczytani trzecioklasiści…

Czy­tamy, czy­tamy, do bib­liote­ki chęt­nie zaglą­damy…