Category Archives: INFORMACJE

Tytuł Finalisty dla Estery Mierzejewskiej klasy VI b

W dniu 9 kwiet­nia 2024 r. w sali kon­fer­en­cyjnej parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze odbył się VII Finał Diecez­jal­nego Konkur­su Wiedzy Bib­li­jnej. Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia byli mgr inż. Wio­let­ta Pilec­ka i ks. dr Andrzej Maciejew­s­ki. W uroczys­toś­ci zakończenia Konkur­su brali udzi­ał ks. bp Paweł Socha i przed­staw­iciel Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty Andrzej Woj­nakows­ki — dyrek­tor Del­e­gatu­ry Kura­to­ri­um Oświaty w Zielonej Górze.
Opiekunem Estery była Pani Ane­ta Auguś­cik.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych

W Lipinkach odbyły się Powia­towe Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w drużynowych i indy­wid­u­al­nych bie­gach przeła­jowych, w których bard­zo dobrze zaprezen­towała się druży­na chłopców z klas 7 i 8. Bie­gacze z dość dużą przewagą zwyciężyli w klasy­fikacji drużynowej. Skład drużyny: Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Mateusz Bartkowiak, Fil­ip Rewaj, Ilia Vasylchenko, Fil­ip Franczuk i rez­er­wowy Igor Sze­jdewik.

LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI PRO ARTE 2024 – PRZEGLĄD POWIATOWYPOWIAT ŻARSKI

W sobotę 6 kwiet­nia odbył się  LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI PRO ARTE 2024 – PRZEGLĄD POWIATOWYPOWIAT ŻARSKI. Miło nam poin­for­mować, że po wysłucha­niu 59 prezen­tacji młodych wokalistów Rada
Artysty­cz­na fes­ti­walu postanow­iła wyróżnić dwie nasze uczen­nice: Tolę Duzi­ak z klasy 4a i Zuzan­nę Rybkę z klasy 6a. Dziew­czyn­ki przy­go­towywały swo­je wys­tępy pod opieką pani Iwony Walkowiak.

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży za rok 2022/23

W dniu 27 mar­ca odbyło się uroczyste pod­sumowanie Powia­towej Olimpiady Młodzieży za rok 2022/23. Nagrod­zony­mi ucz­ni­a­mi Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 zostali: Han­na Andrze­jew­s­ka, Amelia Kowzan, Kali­na Rybak, San­dra Soj­ka, Han­na Kopala, Justy­na Wer­cholak, Jakub Jobczyk, Szy­mon Maty­jasek, Jakub Pop­ko, Fil­ip Rewaj, Karoli­na Dac, Mile­na Kubat, Marceli­na Med­wediuk, Zuzan­na Pał­ka, Wik­to­ria Panek i Kacper Twardy. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów 💪💪💪

Sukcesy w biegach przełajowych

Na żarskiej „Syre­nie” 27 mar­ca roze­gra­no Igrzys­ka Dzieci oraz Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach przeła­jowych. W zawodach miejs­kich przy­go­towanych przez Agros Żary wys­tar­towało ok. 200 zawod­ników, a medale wręcza­li Pan Dyrek­tor MOSiR Andrzej Marku­lak i Pan Bog­dan Kępińs­ki. Zawod­nikom towarzyszyła bard­zo ład­na pogo­da, a ich zma­gania na wspani­ałych zdję­ci­ach uwieczniła Pani @Fudali.

Srebrne medale w pływaniu

Dziew­czę­ta na zawodach pływac­kich zdoby­wa­ją sre­brne medale. Hania Lato z kl. 5a w sty­lu klasy­cznym, Olek­san­dra Senkiv z kl. 5a w sty­lu grz­bi­etowym i Bian­ka Gielicz z kl. 6a w kraulu oraz w sztafe­cie. Dziew­czę­ta miały do poko­na­nia 50 m. Grat­u­lu­je­my!

Wiosna!

Wresz­cie wios­na!! Przy­wital­iśmy ją radośnie i kolorowo. Odbyły się zawody sportowe, rysowanie kredą, pokaz mody wiosen­nej, ses­ja wiosen­nych zdjęć. To był rados­ny i pełen wrażeń dzień.

Światowy Dzień Zespołu Downa

21 mar­ca Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na. Przez cały tydzień przy­go­towywal­iśmy się do tego dnia. Odbyły się lekc­je wychowaw­cze na tem­at zespołu Dow­na, akcep­tacji i wza­jem­nej pomo­cy. Przy­go­towal­iśmy łańcuch kolorowych skar­pet, a dzisi­aj skar­pety nie do pary były obow­iązkowym ele­mentem wiosen­nego stro­ju. Mały sym­bol, duże poczu­cie wspól­no­ty.

Bieg po zdrowie

Klasa 4a pra­cow­ała nad pro­gramem pro­fi­lak­ty­cznym Bieg po zdrowie doty­czą­cym szkodli­woś­ci pale­nia papierosów oraz propagu­ją­cym akty­wny i zdrowy styl życia. Oto etapy pra­cy oraz jej efek­ty.

Tosia Laureatką Okręgowego Konkursu Ekologiczno-Wędkarskiego

W dniu 15 mar­ca, w siedz­i­bie Okrę­gowego PZW w Zielonej Górze, odbył się finał Okrę­gowego Konkur­su Eko­log­iczno-Węd­karskiego. Naszą szkołę reprezen­towali Anton­i­na Syguła oraz Jakub Kamińs­ki. Konkurs pole­gał na rozwiąza­niu przez uczest­ników tes­tu o tem­atyce eko­log­iczno-węd­karskiej w jak najkrót­szym cza­sie. Jakub zajął szóste miejsce i tym samym wywal­czył sobie nagrodę w postaci bonu towarowego. Tosia zdobyła tytuł Lau­re­at­ki. Każdy uczest­nik otrzy­mał również książkowy upominek. Serdecznie grat­u­lu­je­my!