Category Archives: INFORMACJE

Przedszkolaki już wiedzą, jak być bezpiecznym w sieci

To był bard­zo akty­wny piątek za sprawą trwa­jącego Miesią­ca Bez­piecznego Inter­ne­tu. Dziś uczniowie klas pią­tych oraz szóstej, w ramach trwa­jącej akcji, odwiedzili naszych najmłod­szych sąsi­adów z Miejskiego Przed­szko­la nr 10 oraz Miejskiego Przed­szko­la nr 8. Była m.in. piosen­ka oraz his­to­ria ryb­ki, która wpadła w sieć. Dzięku­je­my za wspól­ny czas.

Aleksander z wyróżnieniem w konkursie recytatorskim!

Alek­sander Kalem­ba z klasy 5b w powia­towych elim­i­nac­jach Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego otrzy­mał wyróżnie­nie jury. Grat­u­lu­je­my!!! Wszyscy recy­ta­torzy elim­i­nacji powia­towych otrzy­mali pamiątkowe dyplomy uczest­nict­wa.

Sukces Łucji!

Miło nam poin­for­mować o wielkim sukce­sie naszej młodej artys­t­ki, Łucji Głowack­iej z klasy 3a, która zdobyła III miejsce w między­nar­o­dowym konkur­sie “Mis­trz Miniatu­ry 2023”. Grat­u­lu­je­my!!!

Olek Laureatem eliminacji miejskich Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

W piątek 3.03 br. odbyły się elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego dla klas 4–6. Naszą szkołę reprezen­towali: Maja Kap­tur 5a, Alek­sander Kalem­ba 5b, Nadia Wanat 5b, Domini­ka Antczak 5b. Olek otrzy­mał tytuł lau­re­a­ta i zak­wal­i­fikował się do elim­i­nacji powia­towych. Trzy­mamy kciu­ki! Grat­u­lac­je!

Sukcesy lekkoatletów!

Uczniowie naszej szkoły god­nie zaprezen­towali się w pro­gramie „Lekkoatle­ty­ka dla każdego” na Halowych Zawodach Lekkoatle­ty­cznych w Zielonej Górze. W zawodach wys­tąpili zawod­ni­cy z wojew­ództw dol­nośląskiego, wielkopol­skiego i lubuskiego, którzy rywal­i­zowali w skoku w dal, w skoku wzwyż oraz w biegu na 60 m. Wszyscy byli podzie­leni na grupy wiekowe U12, U14 i U16.  Najszyb­szym w biegu na 60 m. w grupie U16 okazał się Kacper Twardy, który ukończył z reko­r­dem życiowym 7,70 s.

Pierwsze Drzwi Otwarte w naszej szkole za nami…

Dro­gie Przed­szko­la­ki, mamy nadzieję, że wiz­ytę w naszej szkole miło wspom­i­na­cie. Mieliś­cie okazję pobaw­ić się rob­o­t­a­mi i kora­lika­mi. Wstęp do tech­ni­ki i infor­maty­ki macie już zal­ic­zony 😉 Nau­ka ang­iel­skiego też nie spraw­iała wam kłopotów. Tak uczą się Wasi koledzy, poprzez zabawę! Odwiedzil­iś­cie bib­liotekę i świ­etlicę, salę gim­nasty­czną i stołówkę. Był słod­ki poczęs­tunek i drob­ne upomin­ki. A to tylko początek naszych atrakcji, już niebawem ponown­ie się z Wami spotkamy i zaskoczymy nowy­mi niespodzianka­mi! Zaprasza­my już dziś!

Eliminacje miejskie Konkursu Recytatorskiego

Pod­czas elim­i­nacji miejs­kich Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego 2023  na sce­nie Sali Wid­owiskowej “Luna” ŻDK zaprezen­towali się w III kat­e­gorii następu­ją­cy uczniowie: Lau­ra Sokals­ka, recy­tu­ją­ca wier­sz Wisławy Szym­borskiej pt. “Chmury”, Han­na Kopala wys­tąpiła z wier­szem wspom­ni­anej Noblist­ki pt. “Kałuża”, Emil­ia Wieczyńs­ka z wier­szem Stanisława Bal­ińskiego pt. “Słoneczni­ki” i Alek­sander Bartkowiak, który przed­staw­ił swo­ją inter­pre­tację “Bal­lad i roman­sów” Władysława Broniewskiego.

Konkurs Biblijny

Nasz Final­ista Konkur­su Bib­li­jnego 💙📖 Hubert Tokar­czuk 🎩 uczeń kl.8c. Jesteśmy dum­ni 💓 zwłaszcza opiekun: mgr Rena­ta Koz­ińs­ka 💗 Naszą szkołę reprezen­towali także uczniowie: Jakub Pop­ko kl. 8b oraz Alek­sander Bartkowiak kl. 8d. GRATULUJEMY 🌹

Uzależnienia Behawioralne zagrożeniem naszych czasów

27 lutego br. w sali kon­fer­en­cyjnej Urzę­du Mias­ta Żary odbyło się pod­sumowanie i wręcze­nie nagród za udzi­ał w konkur­sie “Uza­leżnienia Behaw­io­ralne zagroże­niem naszych cza­sów”. W kat­e­gorii dzieci najmłod­szych, uczeń naszej szkoły z klasy II a, Michał Ganczar, zajął I miejsce.

Konkurs Recytatorski — klasy I‑III

W elim­i­nac­jach miejs­kich Konkur­su Recy­ta­torskiego naszą szkołę będą reprezen­towali: Julia Dziok z klasy 1a, Zuzan­na Wichłacz z klasy 1b, Tola Duzi­ak z klasy 3a oraz Niko­la Kap­tur z klasy 3b. Grat­u­lu­je­my!