Category Archives: FUNDUSZ SOCJALNY

Nowe numery kont bankowych

Uprze­jmie infor­mu­je­my o zmi­anach numerów kont bankowych naszej szkoły.

RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI
67 1020 5460 0000 5302 0118 4985

RACHUNEK ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
09 1020 5460 0000 5802 0118 5008

Świadczenia ZFŚS w roku 2014

Uwa­ga!!! — Przy­pom­i­namy o składa­niu infor­ma­cji o sytu­acji życiowej, rodzin­nej i mate­ri­al­nej  osób zamierza­ją­cych sko­rzys­tać w roku 2014 z ulgo­wych świad­czeń finan­sowanych z ZFŚS. 

Świadczenie socjalne z okazji świąt

Oso­by zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w zaw­iązku ze zwięk­szony­mi wydatka­mi w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dzi­ał kadr) do dnia 26.11.2013 r. Posiedze­nie Komisji Soc­jal­nej odbędzie się w dniu 27.11.2013 r. i  będzie to ostat­nie posiedze­nie w 2013 r.!

Spotkanie integracyjne

W dniu 11.10.2013r. o godz. 17.00 w Restau­racji Janków przy ul. Dłu­gosza 13 odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Spotkanie integracyjne

W dniu 28.06.2013r. o godz. 16.00 w “Starej Owczarni” odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach. Oso­by zain­tere­sowane udzi­ałem w spotka­niu prosimy o kon­takt z dzi­ałem kadr (68 470–45-77).

Komunikat

Uwa­ga!!! — Przy­pom­i­namy o składa­niu infor­ma­cji o sytu­acji życiowej, rodzin­nej i mate­ri­al­nej  osób zamierza­ją­cych sko­rzys­tać w roku 2013 z ulgo­wych świad­czeń finan­sowanych z ZFŚS.