Category Archives: NASZE PASJE

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży za rok 2022/23

W dniu 27 mar­ca odbyło się uroczyste pod­sumowanie Powia­towej Olimpiady Młodzieży za rok 2022/23. Nagrod­zony­mi ucz­ni­a­mi Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 zostali: Han­na Andrze­jew­s­ka, Amelia Kowzan, Kali­na Rybak, San­dra Soj­ka, Han­na Kopala, Justy­na Wer­cholak, Jakub Jobczyk, Szy­mon Maty­jasek, Jakub Pop­ko, Fil­ip Rewaj, Karoli­na Dac, Mile­na Kubat, Marceli­na Med­wediuk, Zuzan­na Pał­ka, Wik­to­ria Panek i Kacper Twardy. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów 💪💪💪

Sukcesy w biegach przełajowych

Na żarskiej „Syre­nie” 27 mar­ca roze­gra­no Igrzys­ka Dzieci oraz Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach przeła­jowych. W zawodach miejs­kich przy­go­towanych przez Agros Żary wys­tar­towało ok. 200 zawod­ników, a medale wręcza­li Pan Dyrek­tor MOSiR Andrzej Marku­lak i Pan Bog­dan Kępińs­ki. Zawod­nikom towarzyszyła bard­zo ład­na pogo­da, a ich zma­gania na wspani­ałych zdję­ci­ach uwieczniła Pani @Fudali.

Srebrne medale w pływaniu

Dziew­czę­ta na zawodach pływac­kich zdoby­wa­ją sre­brne medale. Hania Lato z kl. 5a w sty­lu klasy­cznym, Olek­san­dra Senkiv z kl. 5a w sty­lu grz­bi­etowym i Bian­ka Gielicz z kl. 6a w kraulu oraz w sztafe­cie. Dziew­czę­ta miały do poko­na­nia 50 m. Grat­u­lu­je­my!

Tosia Laureatką Okręgowego Konkursu Ekologiczno-Wędkarskiego

W dniu 15 mar­ca, w siedz­i­bie Okrę­gowego PZW w Zielonej Górze, odbył się finał Okrę­gowego Konkur­su Eko­log­iczno-Węd­karskiego. Naszą szkołę reprezen­towali Anton­i­na Syguła oraz Jakub Kamińs­ki. Konkurs pole­gał na rozwiąza­niu przez uczest­ników tes­tu o tem­atyce eko­log­iczno-węd­karskiej w jak najkrót­szym cza­sie. Jakub zajął szóste miejsce i tym samym wywal­czył sobie nagrodę w postaci bonu towarowego. Tosia zdobyła tytuł Lau­re­at­ki. Każdy uczest­nik otrzy­mał również książkowy upominek. Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Bezpieczny Internet — konkurs rozstrzygnięty!

W ramach Dnia Bez­piecznego Inter­ne­tu odbył się konkurs plas­ty­czny pt. Spędzam ferie bez ekranu. Wyróżnieni uczniowie otrzy­mali nagrody. I miejsce Amelia Maty­jasek, klasa 4a, II miejsce Pola Syguła, klasa 2b i III miejsce Karoli­na Ficek, klasa 3a. Dzięku­je­my wszys­tkim za udzi­ał i przy­pom­i­namy — warto ograniczać czas spędzany przed ekranem.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 — działamy i o zdrowie dbamy!!!

Dzi­ałamy w ramach Dzień Bez­piecznego Inter­ne­tu 2024 i My!!! Inic­jaty­wa przy­pa­da na 6 lutego, ale jego obchody w formie real­i­zowanych w całej Polsce lokalnych inic­jatyw eduka­cyjnych
są zaplanowane aż do koń­ca mar­ca 2024. Tak też jest w naszej szkole. Uczniowie z klas 4–8, po odczy­ta­niu zakodowanych haseł o bez­pieczeńst­wie w sieci za pomocą kodów QR, już przy­go­towu­ją plakaty. Po feri­ach w holu szkoły zor­ga­nizu­je­my wys­tawę.

Mała Książka — wielki człowiek

Tuż przez zimowym week­en­dem bib­liotekę szkol­ną odwiedz­iła klasa 1a, wszak książ­ka na te mrozy to ide­al­ny towarzysz 📖📖📖 Pod­czas spotka­nia, w ramach akcji “Mała Książ­ka — wiel­ki człowiek” uczniowie otrzy­mali książkę i pamiątkowy dyplom młodego czytel­ni­ka. Dzięku­je­my za odwiedziny 😀

Przerwa na czytanie 2023 — podsumowanie

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udzi­ał w tej między­nar­o­dowej akcji. Trochę danych: w IV Między­nar­o­dowej edy­cji Prz­er­wy na czy­tanie w 2023 r. czy­tało 563 800 osób z Pol­s­ki i świa­ta! Jest to imponu­ją­cy wynik, jed­nak zeszłoroczny reko­rd, który wyniósł 578 433 oso­by czy­ta­jące na prz­er­wie nie został pobity, zabrakło niewiele bo praw­ie 15 tys. osób. We wszys­t­kich zaś 8 edy­c­jach akcji wzięło udzi­ał praw­ie 2 MILIONY OSÓB, a dokład­nie 1 826 384 oso­by.

Tosia z wyróżnieniem

Uczen­ni­ca klasy 7a, Anton­i­na Syguła, została wyróżniona w konkur­sie STARTUP — SPOŁECZNIE POZYTYWNY orga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach w ramach pro­gra­mu “Żary, tu chcę żyć!” Zadanie konkur­sowe pole­gało na stworze­niu i przed­staw­ie­niu pomysłu na biznes, który miał­by realne szanse powodzenia w Żarach. Tosia zapro­ponowała pro­jekt Teatral­no-kostiu­mowego oprowadza­nia po Żarach. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!!

W barwach narodowych

Miło nam poin­for­mować, że w IV KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „W BARWACH NARODOWYCH”, którego orga­ni­za­torem było Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego w Żarach, III miejsce zajęła nasza uczen­ni­ca, Tosia Syguła z klasy VII­Ia. Oto jej zdję­cie.