Category Archives: GAZETKA SZKOLNA

Gazetki “Przybij Piątkę!” dostępne w bibliotece szkolnej

Zaprasza­my Was do lek­tu­ry dwóch numerów gazet­ki szkol­nej “Przy­bij Piątkę!” Zna­jdziecie je w szkol­nej bib­liotece na uli­cy Okrzei oraz  Częs­to­chowskiej. W nich wiele intere­su­ją­cych artykułów, opowiada­nia lit­er­ack­ie, galerie, a także konkurs fotograficzny pt. “Zna­jdź Bel­fra!” Zaprasza­my!

Podziękowanie dla redakcji szkolnej gazetki

Nasza gazetka już w bibliotece!

Dwa numery naszej szkol­nej gazet­ki, “Przy­bij Piątkę!”, od dziś dostęp­ne w bib­liotekach na uli­cy Okrzei i Częs­to­chowskiej. Zaprasza­my do lek­tu­ry!

Kurier Trójki nagrodzony

Miło nam Was poin­for­mować o sukce­sie „Kuri­era Trój­ki”. W XI Konkur­sie na Najlep­szą Gazetkę Szkol­ną Wojew­ództ­wa Lubuskiego, w kat­e­gorii gim­nazjów, dru­ga nagro­da w tym Konkur­sie przy­padła redakcji naszej szkol­nej gazet­ki. Najlep­szy okazał się gor­zows­ki „Sobuś” z Gim­nazjum nr 12.

Kurier Trójki — nagrodzony!

Aż 27 szkol­nych redakcji wzięło udzi­ał w VII Konkur­sie na najlep­szą gazetkę szkol­ną wojew­ództ­wa lubuskiego. Tym razem młodzi dzi­en­nikarze nie tylko pisali o szkole, ale też o zawodzie… grabarza.