Category Archives: TEATR

Przegląd Teatrów Profilaktycznych

Uczniowie z klasy 7a wzięli udzi­ał w Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych. Brawa za kreaty­wność 👌

Sukces w Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

XIV Przegląd Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych za nami. III miejsce dla naszych małych aktorów. Grat­u­lu­je­my!

Jasełka 2018

12.12.2018r. gru­pa teatral­na Mikrusy, pod opieką pani Anny Jagas, wprowadz­iła uczniów klas I — III i pra­cown­ików szkoły w świąteczny nas­trój, prezen­tu­jąc jaseł­ka pt. “Dro­ga do Betle­jem”. Wid­zowie nagrodzili aktorów brawa­mi, a pani wicedyrek­tor Mag­dale­na Płaza wręczyła zespołowi słod­kie upomin­ki.

Mikrusy z wyróżnieniem — Balladyna 2018

11.05.2018 r. gru­pa teatral­na Mikrusy reprezen­towała naszą szkołę w Powia­towym Przeglądzie Teatrów Dziecię­cych Bal­la­dy­na 2018, który odbył się w sali wid­owiskowej Luna. Za swój spek­takl pt. “Zamieszanie w krainie bajek” zespół otrzy­mał wyróżnie­nie.

Przegląd Teatrów Profilaktycznych

12.12.2017 odbył się XII Przegląd Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowany przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpra­cy Żarskiego Domu Kul­tu­ry. Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaan­gażowaniem przy­go­towywali się do wys­tępu pod okiem pani Jolan­ty Bujak i wspar­ciu pani Joan­ny Kiapśni.

Uzależnieniom mówimy „nie!”

Sko­ro nie moż­na się cofnąć, trze­ba znaleźć najlep­szy sposób, by pójść naprzód” (Paulo Coel­ho) – takie mot­to przyświecało naszym uczniom, którzy zaan­gażowali się w przy­go­towanie spek­tak­lu upowszech­ni­a­jącego idee życia wol­nego od uza­leżnień.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, gru­pa teatral­na z naszej szkoły „Wesołe Trój­ki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­naz­ja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpra­cy Żarskiego Domu Kul­tu­ry.