Category Archives: WOKALNE

Śpiewamy dalej

Zakończyły się elim­i­nacje wstęp­ne XXIV Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzes­ki Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach pon­ad 50 ośrod­ków kul­tury w całym kra­ju zaprezen­towało się blisko 2000 uczest­ników. Do kole­jnego eta­pu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach. Na sce­nie nie mogło zabraknąć naszych młodych wykon­aw­ców.

Maja i Kuba wyśpiewali finał!

26 kwiet­nia 2019 roku odbyły sie pier­wsze elim­i­nac­je XIX Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosen­ki “Śpiewać może każdy” — Sława 2019. Na sce­nie zaprezen­towało się 37 solistów w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych z wojew­ództw: lubuskiego, dol­nośląskiego i wielkopol­skiego.

Maja w finale

W sali Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Przy­tocznej, 5 kwiet­nia br., odbyły się Pół­fi­nałowe przesłucha­nia Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki w ramach pro­gra­mu „PRO ARTE”. Na sce­nie zaprezen­towali się najlep­si przed­staw­iciele wyłonieni z elim­i­nacji powia­towych w dwóch najmłod­szych kat­e­gorii wiekowych. Kliknij, aby posłuchać.

Rozśpiewane Nutki 2019

06 kwiet­nia 2019 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrod­ka Kul­tury Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się XVII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosen­ki „Rozśpiewane nut­ki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 70 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kra­ju. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku pol­skim.

Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki “Pro Arte”

Zakończyły się elim­i­nac­je powia­towe Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki “PRO ARTE”- 2019. W bieżą­cym roku elim­i­nac­je odbyły się w Lub­skim Domu Kul­tu­ry dla grupy młodzieżowej oraz w Żarskim Domu Kul­tu­ry dla grupy dziecięcej. 5 mar­ca 2019 roku, w Lub­skim Domu Kul­tu­ry, odbyły się elim­i­nac­je powia­towe Lubuskiego Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki “PRO ARTE”. Na sce­nie wys­tąpiło 27 wykon­aw­ców w kat­e­gorii 13–15 lat oraz szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Naszą szkołę reprezen­tował Jakub Gontar­czyk, który za wyko­nanie piosen­ki “Choć nie znam pana ani pani” otrzy­mał jed­no z nielicznych wyróżnień. Grat­u­lu­je­my Kubie i życzymy kole­jnych sukcesów.

Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka-Kraków 2018

W dni­ach 10–11 listopa­da 2018 roku odbył się finał XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosen­ki Jana Woj­da­ka”. Na sce­nie nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towało się około 120 najlep­szych młodych artys­tów wyło­nionych z elim­i­nacji, które odby­wały w ośrod­kach kul­tu­ry się na tere­nie kra­ju.

Kuba wyśpiewał finał w Krakowie

27 październi­ka 2018 roku w Bieruńskim Ośrod­ku Kul­tu­ry odbyły się śląskie elim­i­nac­je do XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży “Tęc­zowe Piosen­ki” Jana Woj­da­ka – Kraków 2018. Celem konkur­su jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia bari­er. Twór­cą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”.

Śpiewają dalej

Zakończyły się elim­i­nac­je wstęp­ne XXIII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzes­ki Dom Kul­tu­ry oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach około 50 ośrod­ków kul­tu­ry w całym kra­ju zaprezen­towało się blisko 2000 uczest­ników. Do kole­jnego eta­pu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach. Na sce­nie nie mogło zabraknąć naszych młodych wykon­aw­ców.

Wyśpiewali Finał

WYŚPIEWALI FINAŁ
Zakończył się pier­wszy etap XII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sos­nę” – Drez­denko 2018. Każdy z uczest­ników musi­ał przy­go­tować i nagrać dwie piosen­ki w języku pol­skim. Komis­ja kwal­i­fika­cyj­na po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­cer­tu finałowego zak­wal­i­fikować 86 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Rozśpiewane Nutki 2018

21 kwiet­nia 2018 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się XVI Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki „Rozśpiewane nut­ki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 75 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tu­ry dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kra­ju. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku pol­skim.